Tłumacz przysięgły podaje wycenę wstępną na podstawie dokumentu przedłożonego do tłumaczenia. Ostateczne wynagrodzenie tłumacza oblicza się na podstawie sporządzonego tłumaczenia uwierzytelnionego.

  1. Przy obliczaniu wynagrodzenia za stronę uważa się 25 wierszy, a za wiersz – 45 znaków. Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie, w szczególności litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi. Stronę rozpoczętą liczy się za całą.
  2. W razie tłumaczenia sporządzonego w innym układzie maszynopisu lub wydruku komputerowego niż 25 wierszy po 45 znaków na stronę za stronę tłumaczenia przyjmuje się 1125 znaków.

Stawki wynagrodzenia tłumacza podwyższa się o 25 % w przypadku tłumaczenia tekstów:

  1. zawierających frazeologię i terminologię specjalistyczną,
  2. sporządzonych pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym drukowanych formularzy, z wyjątkiem tekstów sporządzonych pismem technicznym,
  3. trudnych do odczytania ze względu na stopień zniszczenia lub uszkodzenia tekstu albo złą jakość kopii sporządzonej sposobem technicznym

ZA SPORZĄDZENIE TŁUMACZENIA – NA WNIOSEK ZLECAJĄCEGO – W DNIU ZLECENIA ORAZ W POSTĘPOWANIU PRZYSPIESZONYM STAWKI WYNAGRODZENIA TŁUMACZA PODWYŻSZA SIĘ O 100 %

(Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego)

W przypadku tłumaczeń ustnych, na przykład podczas zawierania małżeństw z cudzociemcami w urzędach stanu cywilnego lub przy sporządzaniu aktów notarialnych z udziałem cudzoziemców, godziny obecności tłumacza przysięgłego oblicza się od godziny, na którą tłumacz został wezwany do godziny zwolnienia go od udziału w czynności. Stawki wynagrodzenia tłumacza naliczane są za każdą rozpoczętą godzinę. Minimalna stawka równa się wartości 2 godzin. Zleceniodawca ponosi koszty dojazdu z siedziby tłumacza do miejsca dokonywania tłumaczenia. W przypadku rezygnacji z usług tłumacza na najdalej 24h przed umówionym spotkaniem nalicza się 50 % stawki podstawowej. Za niewykorzystany czas tłumacza w przypadku rezygnacji na mniej niż 24h przed umówionym spotkaniem nalicza się 100 % ustalonej stawki wynagrodzenia.