Obecność tłumacza przysięgłego jest nieodzowna na przykład w trakcie zawierania małżeństw z cudzociemcami w urzędach stanu cywilnego lub przy sporządzaniu aktów notarialnych z udziałem cudzoziemców, jak i w wielu innych sytuacjach wymagających uwierzytelnienia dokumentów towarzyszących tego typu okolicznościom.

Tłumaczowi należy dostarczyć do wglądu wszelkie dokumenty umożliwiające zapoznanie się z tematyką, specyfiką oraz zakresem przewidywanej ustnej sesji tłumaczeniowej, jak na przykład: akty stanu cywilnego, orzeczenia i postanowienia sądu, wyroki, decyzje, statut spółki, pełnomocnictwo, testament, akt notarialny, dokumentacja medyczna, sprawozdanie finansowe, raport, zaswiadczenia, świadectwa, program konferencji czy sympozjum, program pobytu oraz program dnia (w przypadku podróży służbowych).

Przedłożone tłumaczowi dokumenty podlegają zwrotowi.

Godziny obecności tłumacza przysięgłego oblicza się od godziny, na którą tłumacz został wezwany do godziny zwolnienia go od udziału w czynności. Stawki naliczane są za każdą rozpoczętą godzinę. Minimalna stawka równa się wartości 2 godzin. Zleceniodawca ponosi koszty dojazdu z siedziby tłumacza do miejsca dokonywania tłumaczenia. W przypadku rezygnacji z usług tłumacza na najdalej 24h przed umówionym spotkaniem nalicza się 50 % stawki podstawowej. Za niewykorzystany czas tłumacza w przypadku rezygnacji na mniej niż 24h przed umówionym spotkaniem nalicza się 100 % ustalonej stawki wynagrodzenia.