Tłumacz przysięgły sporządza tłumaczenia wszelkiego rodzaju dokumentów oraz dokonuje ich uwierzytelnienia

Dokumenty najczęściej tłumaczone przez tłumacza przysięgłego:

 • akty notarialne (umowa kupna-sprzedaży, umowa najmu lokalu, umowa spółki, statut spółki, pełnomocnictwa, testamenty itp.)
 • akty stanu cywilnego (akt urodzenia, małżeństwa, zgonu, zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, adopcja dziecka, inne)
 • dyplomy, certyfikaty, świadectwa szkolne, maturalne
 • dokumentacja medyczna, zaświadczenia lekarskie
 • dokumenty związane z rejestracją pojazdów
 • dokumenty celne
 • zapytanie o karalność
 • orzeczenia i postanowienia sądu, wyroki, decyzje, inne dokumenty sądowe
 • odpisy z ksiąg wieczystych, odpisy z rejestru gruntów, wypisy z Rejestru Handlowego, KRS, REGON, wypisy z ewidencji działalności gospodarczej
 • umowy, bilanse, sprawozdania finansowe, deklaracje podatkowe, polisy ubezpieczeniowe, faktury, świadectwa homologacji, sprawozdania, raporty, audyty
 • umowa o pracę, świadectwo pracy, zaświadczenia wydawane przez pracodawcę, zaświadczenia z urzędów pracy, referencje
 • inne dokumenty urzędowe wymagające uwierzytelnienia
 • druki, wnioski, podania, CV, listy motywacyjne
 • korespondencja biznesowa
 • korespondencja prywatna

Zasady dokonywania zleceń:

Tłumaczowi należy dostarczyć dokument oryginalny lub w formie elektronicznej oraz określić charakterystykę tłumaczenia: tłumaczenie uwierzytelnione pisemne, tłumaczenie uwierzytelnione pisemne w trybie przyspieszonym, tłumaczenie ustne, specjalistyczne; typ, zakres, miejsce (biuro notarialne, urząd stanu cywilnego, siedziba spółki itp.).

Odpowiedź i wstępna wycena wraz z propozycją terminu realizacji zostanie przesłana niezwłocznie przy uwzględnieniu dostępnych terminów, umożliwiających realizację ewentualnego zlecenia.

Tłumacz przysięgły podaje wycenę wstępną na podstawie dokumentu przedłożonego do tłumaczenia. Ostateczne wynagrodzenie tłumacza oblicza się na podstawie sporządzonego tłumaczenia uwierzytelnionego.

Przedłożone do tłumaczenia dokumenty podlegają zwrotowi. Oryginały sporządzonych tłumaczeń uwierzytelnionych odbiera się osobiście. Istnieje możliwość dostarczenia sporządzonych tłumaczeń uwierzytelnionych pocztą lub – w uzasadnionych przypadkach – w formie elektronicznej.